PERSONAL D’OFICIS-PEÓ (E) 

   

Accés

Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria

BOPA 08.03.2017 
Temari

Bases generals

Declaració jurada

Annex 1

Bases generals

Declaració jurada

Termini de presentació de sol·licituds

 Fins al 28 de març de 2017 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses   Llista provisional
Designació del tribunal qualificador Decret designació del tribunal qualificador
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses
Data de realització de la prova
Qualificacions fase de oposició
Termini per a la presentació dels mèrits
Qualificacions fase de concurs
Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda