PROFESSOR/A FPA (A2)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs

Convocatòria
BOPA 05/11/2018
Termini de presentació de sol·licituds Fins al 26 de novembre de 2018 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció
Designació del tribunal qualificador

 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses — Educació general

 

Educació específica (anglès)—-

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

Educació general

 

Educació específica (anglès)–

 

Qualificacions fase de concurs

Educació general

 

Educació específica (anglès)–

 

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda