ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC DE BANYERES DE MARIOLA

 

REGLAMENT PER ESTABLIR UN SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL I LA EVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT, DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESSA URBANA (IIVTNU)

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES

                                 -Proposta d’exposició i obertura procés

                                 -Pla Loca de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables: Text Memòria Informativa

                                  -Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables: Text Memòria justificativa

                                  -Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables: Text Memòria Econòmica

                                  -Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables: Text Document de Síntesi 

 

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 2020

 

MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA INFANTIL

 

Unitat responsable de la informació: Secretaria

Última actualització: 4/11/2021