Actualment, l’Ajuntament té encarregat diversos aspectes* de la gestió tributaria en:

20160404 ImagenSumaGestionTributaria

* A aquest enllaç es pot observar la informació relativa als conceptes delegats així com els % de gestió.

Unitat responsable de la informació: Secretaria

Última actualització: 31/03/2016