CONTRACTE MENOR SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2019

De conformitat amb l’Acord de La Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació, del contracte menor de l’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR per a diverses festivitats, ANY 2019.

Encara que, en aquest tipus de contractes, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, a fi de promoure la concurrència entre els possibles interessats a assumir aquesta gestió, i a fi de  de garantir els principis de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, la seua adjudicació es realitzarà com a contracte menor, però es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars redactat i aprovat per a tal efecte, adjudicant-se el contracte al licitador que presente l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament, únic criteri d’adjudicació, el preu més alt.

Per això amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua adjudicació, es procedeix a la convocatòria pública d’aquesta licitació, publicant l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, perquè durant el termini assenyalat en el plec de condicions, puguen presentar les proposicions que estimen pertinents, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Junta de Govern Ajuntament de Banyeres de Mariola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Secretaria de l’Ajuntament.
Plaça de ‘Ajuntament, 1
Banyeres de Mariola (Alacant)
Telèfon: 966567315

5. Perfil del Contractant: https://www.portademariola.com/serveis/

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: El contracte actual té per objecte el contracte menor de l’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR per a diverses festivitats, ANY 2019.
b) Duració del contracte: 1 any

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Administrativa
b) Procediment: Contracte Menor, oferta econòmicament més avantatjosa, que es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars aprovat mitjançant Acord de Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019.
c) Criteris d’adjudicació: únic criteri, el preu més alt.

4. Pressupost base de licitació.
El preu base de licitació del contracte s’estableix per import de 1.000,00 euros (IVA no inclòs), admetent-se en la present licitació aquelles ofertes realitzades a l’alça sobre aquest preu.

**DESIGNACIÓN MIEMBROS MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY 9/2017, 8 NOVIEMBRE LCSP**

– SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1.- Anuncio licitación

2.- Pliego de cláusulas Administrativas

3.- Acta Mesa Contratación de 22 de marzo de 2018

 

 

– SERVICIO DE BARRA DE BAR PARA DIVERSAS FESTIVIDADES DE 2018

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurss

1.- Anuncio licitación

2.- Pliego de cláusulas técnicasPliego de cláusulas administrativas

3.- Acta Mesa Contratación 1 de marzo de 2018

 

– SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio licitación

2.- Pliego de cláusulas administrativas

3.- Pliego de prescripciones técnicas

4.- Acta Mesa de contratación de 22 de junio de 2017

5.- Acta Mesa de contratación de 3 de julio de 2017

6.- Anuncio formalización contrato

7.- Anuncio formalización contrato (BOP Alicante)

 

 

– SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LA RADIO MUNICIPAL

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

3.- Certificado Junta Gobierno Local declarando desierta la licitación del servicio

 

 

– SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ECOPARQUE MUNICIPAL

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

Mesa de contratación: jueves 6 de abril de 2017 a las 13,30h.

4.- Informe técnico de valoración de ofertas

Mesa de contratación: lunes 10 de abril de 2017 a las 13,30h.

5.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVICIO DE BARRA DE BAR PARA DIVERSAS FESTIVIDADES DE 2017

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

Mesa de contratación: jueves 23 de marzo de 2017

Mesa de contratación: jueves 30 de marzo de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Procedimiento de adjudicación: abierto, sujeto a regulación armonizada

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación DOUE

2.- Anuncio de licitación BOP

3.- Pliego de cláusulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

4.- Acta Mesa de Contratación de 27 de abril de 2017

5.- Acta Mesa de Contratación de 4 de mayo de 2017

6.- Acta Mesa de Contratación de 17 de mayo de 2017

7.- Acta Mesa de Contratación de 19 de mayo de 2017

8.- Certificado Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2017 de adjudicación del contrato

9.- Anuncio formalización del contrato  Anuncio formalización contrato BOP Alicante

 

 

– SERVICIO DE BAR PARA EL HOGAR DEL JUBILADO/PENSIONISTA DE BANYERES DE MARIOLA 2017

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

Mesa de contratación: jueves 9 de marzo de 2017

Mesa de contratación: viernes 10 de marzo de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE FIESTAS AÑOS 2017 A 2019

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

Mesa de contratación: jueves 12 de enero de 2017

Mesa de contratación: miércoles 25 de enero de 2017

 Mesa de contratación: lunes 30 de enero de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVICIO DE BAR PARA EL HOGAR DEL JUBILADO/PENSIONISTA DE BANYERES DE MARIOLA

Procedimiento de adjudicación: abierto

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación

2.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

Mesa de contratación: jueves 10 de noviembre de 2016

3.- Declarado desierto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de noviembre de 2016

 

 

– SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO DE BANYERES DE MARIOLA

Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad

Mesa de contratación: jueves 16 de junio de 2016

Mesa de contratación: jueves 23 de junio de 2016 (apertura sobre 2)

Anuncio de formalización del contrato