CADASTRE: Anunci procediment simplificat valoració col·lectiva

 En relació amb la nova redacció del Text refós de la Llei…