• MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT UE II.

Informació pública de la versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament consistent en la reclassificació de sòl no urbanitzable en sòl urbà industrial a la UE II. Expedient número 000142/2014-Gensec.

Pla de Participació Ciutadana de l’Avaluació Ambiental Estratègica i de l’Estudi del Paisatge de la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT UE II.

Horari : de Dilluns a Divendres de 9 a 13 hores

Descripció: La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones prenen part en la resolució dels problemes, aportant la pròpia creativitat, punts de vista, coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions. En el document del Pla de Participació Pública s’explica i argumenta el contingut concret del pla, especificant les fases i metodologia, els objectius i el públic interessat, la metodologia, i l’avaluació i la comunicació dels resultats.

En el següent enllaç podran accedir als qüestionaris del Pla de Participació Ciutadana.

Qüestionari Pla de Participació Pública

Les enquestes una vegada emplenades es podran entregar en el Departament de Secretaria de dilluns a divendres en horari de 9 a 13 hores fins el día 27 de juny de 2020

 

  • INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BANYERES DE MARIOLA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ D’ ALINEACIONS DE VIAL NO ESTRUCTURAL AL CARRER FELIPE IV, 7 CANTONADA CARRER MAJOR, ORDENACIÓ DETALLADA QUE AFECTA EXCLUSIVAMENT A COMPETÈNCIES MUNICIPALS (Exp. 000010 / 2017-GENSEC)

Documentació

S’ha publicat el document número 2017/6981 en el Diari oficial núm. 8094 de divendres, 28 de juliol de 2017

Amb data 26 de juliol de 2017, l’alcalde-president en compliment de l’acord del Ple de data 18 de juliol de 2017, ha dictat la següent providència per a tramitar la participació pública i consultes a l’expedient 000010/2017-GENSEC referent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Banyeres de Mariola, relativa a modificació d’alineacions de vial no estructural en el carrer Felipe IV, 7 cantonada carrer Major, ordenació detallada que afecta exclusivament a competències municipals.

Primer.- Sotmetre a Informació pública l’expedient durant un període de 45 dies, mitjançant publicació de l’acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, anunci en un diari no oficial d’àmplia difusió a Banyeres de Mariola i notificació de la resolució als interessats i a els qui consten en el cadastre com a titulars de drets afectats per l’actuació proposada.

Durant el termini d’informació pública, el projecte diligenciat estarà dipositat per a la seua consulta pública en l’adreça electrònica http://www.portademariola.com/informacio-publica/, i en l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, de dilluns a divendres laborals de 9 a 14 hores.

 

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT UE II.

Informació pública de la versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament consistent en la reclassificació de sòl no urbanitzable en sòl urbà industrial en la UEII. Expedient número 000142/2014-Gensec.

Documentació versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic.

S’ha publicat el document número 2017/4774 en el Diari Oficial núm. 8057 de Dimecres, 7 de juny de 2017

La sessió explicativa pública del pla de participació es celebrarà el 20 de juliol de 2017 a les 18:00 h al saló de plens de l’ajuntament,

Unidad responsable de la información: Secretaría

Última actualización: 07/06/2017