10/08/2021

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant ha publicat en data 10/08/2021:

«AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
EDICTE

Exp. 000088/2020-GENSUB Aprovació inicial del projecte
“ADEQUACIÓ ROTONDA D’ACCÉS AV. 9 D’OCTUBRE/RAMON I CAJAL”

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 03/08/2021, ha aprovat provisionalment el projecte “ADEQUACIÓ ROTONDA D’ACCÉS AV. 9 D’OCTUBRE/RAMON I CAJAL”, elaborat per l’arquitecte Ivo Eliseo Vidal Climent i l’arquitecte col•laborador Carlos Francés Revert, d’import 34.564,24 euros (28.565,48 + 21% IVA 5.998,76 euros).

L’indicat document tècnic es sotmet a informació pública per termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, podent ser consultat en el departament d’Urbanisme en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per a presentació, si escau, de les al•legacions i suggeriments que s’estimen oportunes, tot això segons el que es disposa en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Banyeres de Mariola a 4 d’agost de 2021.
L’Alcalde
Signat Josep Sempere i Castelló»

El document pot ser consultat en l’enllaç:

Link projecte

 

 

20/07/2021

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant ha publicat en data 20/07/2021:

«AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
EDICTE

Exp. 000089/2020-GENSUB Aprovació inicial del projecte
“REFORMA I ADEQUACIÓ PLAÇA MAJOR”

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13/07/2021, ha aprovat provisionalment el projecte de “Reforma i adequació Plaça Major”, elaborat per l’arquitecte Ivo Eliseo Vidal Climent i l’arquitecte col·laborador Carlos Francés Revert, d’import 230.096,02 euros (190.162,00 + 21% IVA 39.934,02 euros).

L’indicat document tècnic se sotmet a informació pública per termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, podent ser consultat en el departament d’Urbanisme en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per a presentació, si escau, de les al·legacions i suggeriments que s’estimen oportunes, tot això segons el que es disposa en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Banyeres de Mariola a 13 de juliol de 2021.
L’Alcalde
Signat Josep Sempere i Castelló»

El document pot ser consultat en l’enllaç:
Link proyecto

………………………………………………………..

20/07/2021

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant ha publicat en data 20/07/2021:

“AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
EDICTE

Exp. 000083/2020-GENSUB Aprovació inicial del projecte
“VIARI I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13/07/2021, ha aprovat provisionalment el projecte de “Vial i murs delimitació cementeri”, elaborat per l’arquitecte municipal Vicente Jaime Ferrero Punzano, d’import 96.800,00 euros (80.000 + 21% IVA 16.800,00 euros).

L’indicat document tècnic se sotmet a informació pública per termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, podent ser consultat en el departament d’Urbanisme en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per a presentació, si escau, de les al·legacions i suggeriments que s’estimen oportunes, tot això segons el que es disposa en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el que s’estableix en l’Art. 93 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Banyeres de Mariola a 14 de juliol de 2021.
L’Alcalde
Josep Sempere i Castelló”

El document pot ser consultat en l’enllaç:
Link projecte

………………………………………………………..

18-3-2021

PLA RESISTIR

L’ajuntament, acollint-se al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana dotat amb 160M€, aportats en un 62,5% per la Generalitat, un 22,5% per les Diputacions i un 15% per l’Ajuntament, treu les bases reguladores per la concessió d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses de sectors més afectats per la pandèmia.

La dotació que correspon a la nostra població és de 173.062€.

Entre les activitats que es poden acollir estan: comerç, allotjament, restaurants, agències de viatges, esport i entreteniment.

Inici presentació: A l’endemà a la publicació en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Termini presentació: 15 dies

Bases Pla Resistir VAL

 

 

 

———————————————–

 

ANUNCI: Possibilitat de canvi d’ubicació dels actuals concessionaris del Mercat Municipal

ANUNCI: Informació pública del procediment d’expropiació per taxació conjunta de terrenys per a ampliació del cementiri

ANUNCI: INFORMACIÓ INICIAL, DE L’APROVACIÓ PLENARIA DEL PLA D’ACTUACIÓ FRONT AL RISC D’INCENDIS FORESTALS DEL T. M. DE BANYERES DE MARIOLA