Expedient Estat Objecte Procediment
000075/2018-GENSEC Adjudicació provisional Reasfaltat de carrers Fase VII 2018 Obert Expedient plataforma contractes

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

-REASFALTAT DE CARRERS FASE VI 2017

Procediment d’adjudicació: negociat sense publicitat

Plec de clàusules administratives

Acta de la Mesa de Contractació de 17 de juliol de 2017

Anunci formalització contracte (BOP nº184 de 25/09/2017)

 

-MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESCTURES I SERVEIS A L’ÀREA INDUSTRIAL LES MOLINES

Procediment d’adjudicació: negociat sense publicitat

Certificat JGL 3/10/2017 aprovació projecte, expedient i autorització despesa

Plec de clàusules administratives

Acta de la Mesa de Contractació de 25 d’octubre de 2017

Acta de la Mesa de Contractació de 31 d’octubre de 2017

Certificat acord Junta de Govern Local de 14/11/2017 adjudicant definitivament l’obra

Anunci BOP Alacant formalització contracte