CADASTRE: Anunci procediment simplificat valoració col·lectiva

 En relació amb la nova redacció del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, relatiu al tractament dels sòls urbanitzables, després de la modificació introduïda per la Llei 13/2015, de 24 de juny (article 7, apartat 2 lletra b), disposicions transitòries segona i setena, i article 30), i amb la informació urbanística remesa per aquest Ajuntament en relació als sòls afectats, s’ha publicat a la seu electrònica del Cadastre,
Acord d’inici de la Gerència Territorial del Cadastre del procediment simplificat que es indica:
Amb efectes 1 gener 2016
Procediment Simplificat de Valoració dels sòls urbanitzables afectats per la disposició transitòria setena que seran valorats en el cadastre de rústica atenent, en el seu cas, a circumstàncies de localització.
A partir de la data de publicació (22 d’abril de 2016) s’inicia el termini de tràmit d’audiència de 10 dies als titulars cadastrals afectats i amb posterioritat es realitzarà la corresponent notificació individualitzada dels valors cadastrals que resulten.