PROFESSOR/A VIOLÍ CONSERVATORI (A2)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria
BOPA 05/11/2018http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/11/05_210/2018_010844.pdf
Termini de presentació de sol·licituds Fins al 26 de novembre (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció
Designació del tribunal qualificador

 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Data de realització de la prova

 

 

 

Qualificacions fase de oposició
 

Qualificacions fase de concurs

 

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda