• INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BANYERES DE MARIOLA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ D’ ALINEACIONS DE VIAL NO ESTRUCTURAL AL CARRER FELIPE IV, 7 CANTONADA CARRER MAJOR, ORDENACIÓ DETALLADA QUE AFECTA EXCLUSIVAMENT A COMPETÈNCIES MUNICIPALS (Exp. 000010 / 2017-GENSEC)

Documentació

S’ha publicat el document número 2017/6981 en el Diari oficial núm. 8094 de divendres, 28 de juliol de 2017

Amb data 26 de juliol de 2017, l’alcalde-president en compliment de l’acord del Ple de data 18 de juliol de 2017, ha dictat la següent providència per a tramitar la participació pública i consultes a l’expedient 000010/2017-GENSEC referent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Banyeres de Mariola, relativa a modificació d’alineacions de vial no estructural en el carrer Felipe IV, 7 cantonada carrer Major, ordenació detallada que afecta exclusivament a competències municipals.

Primer.- Sotmetre a Informació pública l’expedient durant un període de 45 dies, mitjançant publicació de l’acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, anunci en un diari no oficial d’àmplia difusió a Banyeres de Mariola i notificació de la resolució als interessats i a els qui consten en el cadastre com a titulars de drets afectats per l’actuació proposada.

Durant el termini d’informació pública, el projecte diligenciat estarà dipositat per a la seua consulta pública en l’adreça electrònica http://www.portademariola.com/informacio-publica/, i en l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, de dilluns a divendres laborals de 9 a 14 hores.

 

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT UE II.

Informació pública de la versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament consistent en la reclassificació de sòl no urbanitzable en sòl urbà industrial en la UEII. Expedient número 000142/2014-Gensec.

Documentació versió preliminar i estudi ambiental i territorial estratègic.

S’ha publicat el document número 2017/4774 en el Diari Oficial núm. 8057 de Dimecres, 7 de juny de 2017

La sessió explicativa pública del pla de participació es celebrarà el 20 de juliol de 2017 a les 18:00 h al saló de plens de l’ajuntament,

Unidad responsable de la información: Secretaría

Última actualización: 07/06/2017