– LICITACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT NAUS NIU NÚM. 3, 4, I 5, I DESPATXOS NÚM. 1 I 3 DEL CENTRE DE NEGOCIS

Procediment d’adjudicació: Obert

Forma: Concurs

1.- Anunci de la licitació

2.- Plec de clàusules administratives

3.- Acta de la Mesa de contractació de 8 de juny de 2017

4.- Acta de la Mesa de contractació de 15 de juny de 2017

5.- Acta de la Mesa de contractació de 22 de juny de 2017

Anunci formalització contracte Nau Niu 5 i Despatx 1

Anunci formalització contracte Nau Niu 4 i Despatx 3

Anunci formalització contracte Nau Niu 3