Avantprojecte de la modificació de l’Ordenança de transparència, accés a la informació y bon govern

En el dia d’avui es fa públic l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança de transparència, accés a la informació y bon govern a efectes d’obrir un període de participació ciutadana de 15 dies hàbils per tal de demanar totes les aportacions addicionals puguen fer-se per ciutadans o organitzacions.

Podeu trobar el text normatiu junt la proposta de la regidoria delegada al Portal de Transparència del web municipal, secció “Informació de rellevància jurídica i patrimonial”, subsecció “Projectes de disposicions de caràcter general, informes i memòries”.