AVANTPROJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVICI D’ESCOLA INFANTIL

En el dia de huí, es fa públic l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servici de l’escola infantil a efectes d’obrir un periode de participació ciutadana de 15 díes hàbils amb l’objecte de recavar les aportacions addicionals que puguen fer-se pels ciutadans o organitzacions.

Poden trobar el text normatiu junt a la proposta de la regidoria delegada al Portal de Transparència de la web municipal, secció “Informació de rellevància jurídica i patrimonial”, subsecció “Projectes de disposicions de caràcter general, informes i memòries”.

Link directe