BAN NETEJA SOLARS I SERRA 2018

Es recorda als propietaris/àries de solars, sòls rurals o zones amb massa forestal, que han de netejar les seues parcel·les de matolls, herbes, branques i arbres secs, ja que amb l’arribada de la primavera les temperatures van en augment i poden ser el focus d’incendis. A més de ser d’obligat compliment mantindre’ls en les corresponents condicions de seguretat, salubritat, ornat públic i decoro.

L’article 16 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, sobre els deures dels propietaris de solars o sòls rurals, indica l’obligació de conservar-los nets i en bon estat, així com realitzar les actuacions necessàries per a mantenir els terrenys i la seua massa vegetal en condicions d’evitar riscos d’erosió, incendi, inundació, així com danys o perjudicis a tercers o a l’interés general, inclosos els mediambientals (seguretat, invasió de voreres o camins, contaminació d’aire o aigua…). A més, l’obligació de manteniment en bon estat s’ha de fer seguint la normativa de protecció que estableix la legislació (permisos de cremes…).

LINK BAN

Banyeres de Mariola, juny de 2018

El Alcalde