BAN NETEJA SOLARS I SERRA 2022

Es recorda als propietaris/àries de solars, sòls rurals o zones amb massa forestal, que han de netejar les seues parcel·les de matolls, herbes, branques i arbres secs, ja que amb l’arribada de la primavera les temperatures van en augment i poden ser el focus d’incendis. A més de ser d’obligat compliment mantindre’ls en les corresponents condicions de seguretat, salubritat, ornat públic i decoro.

L’article 16 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, sobre els deures dels propietaris de solars o sòls rurals, indica l’obligació de conservar-los nets i en bon estat, així com realitzar les actuacions necessàries per a mantenir els terrenys i la seua massa vegetal en condicions d’evitar riscos d’erosió, incendi, inundació, així com danys o perjudicis a tercers o a l’interés general, inclosos els mediambientals (seguretat, invasió de voreres o camins, contaminació d’aire o aigua…). A més, l’obligació de manteniment en bon estat s’ha de fer seguint la normativa de protecció que estableix la legislació (permisos de cremes…).

LINK BAN

Banyeres de Mariola, juny de 2022.

L’Alcalde