BASES CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2022

BASES

XXXVI Edició del Cartell Anunciador de les Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi.

Declarades d’Interés Turístic Nacional

Ajuntament de Banyeres de Mariola

2022

 

1a.- Podran prendre part en este concurs quants artistes i dissenyadors ho desitgen, nacionals o estrangers, siga quina siga la seua residència, podent presentar el número de treballs que estime convenients.

 

2a.- Els participants gaudiran de completa llibertat per a triar el tema, encara que sempre estarà relacionat amb els Moros i Cristians de Banyeres de Mariola.

El Jurat valorarà la qualitat gràfica del cartell, eficiència anunciadora i informativa, concepte i valors plàstics, així com les seues condicions de reproducció.

 

3a.- Els cartells, originals i inèdits adoptaran la forma vertical, muntat sobre suport rígid preparat per a exposició, en grandària 50 x 70 cm, sense marges.

 

4a.- En la composició del cartell figurarà la retolació de la llegenda següent:

 

Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi. Del 22 al 25 d’abril, 2022. D’Interés Turístic Nacional. Banyeres de Mariola.

 

En cas que després de la consulta ciutadana es canviara la data de les festes, els guanyadors haurien de fer eixa modificació en el cartell.

A més, figurarà l’escut de Banyeres de Mariola i el de la Comissió de Festes, ambdós amb una altura de 5,5 cm. Estos escuts es poden descarregar, en format vectorial, al capdavall d’aquestes bases. Es podran interpretar, respectant tots els elements heràldics dels mateixos i sense cap omissió.

5a.- Els originals seran executats amb llibertat de procediment, podent realitzar-se a mà o per ordinador. La seua posterior reproducció es realitzarà en impremta off-set a 4 tintes, per tant no s’han d’utilitzar negres or, plata, metàl·liques ni fluorescents.

En el cas de contenir imatges de mapa de bits (PSD, TIFF, JPG…) aquestes hauran d’estar en alta resolució, és a dir, almenys a 300 píxels per polzada, a la grandària d’impressió. L’autor serà responsable de la correcta realització dels arxius informàtics aportats. Cada participant és el responsable únic de les imatges emprades i de les seues llicències d’ús, en cas que les imatges pertanguen a altres autors o altres mitjans.

En cap cas s’admetrà l’escanejat o ús de fotografies i imatges d’altres autors sense lliurar la llicència d’us pertinent.

 

Les obres es presentaran en format de 50 x 70 cm., muntades sobre suport rígid. L’autor que resulte premiat estarà obligat a presentar un CD amb el disseny en alta resolució, amb tots els arxius i fonts tipogràfiques empleades.

 

6a.- El termini de presentació de les obres serà fins el 7 de gener de 2022 havent de lliurar els treballs en l’Ajuntament de Banyeres de Mariola (Plaça de l’Ajuntament, 1) fins a les 14’00 hores del dia assenyalat.

En el supòsit d’utilitzar-se qualsevol altra via d’entrega (agència de transport, correus, etc…) haurà de dipositar-se l’obra en l’esmentat servici en les dates anteriorment assenyalades. No s’acceptarà cap treball que es lliure més tard del termini previst.

 

7a.- Els treballs es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors de l’obra sense cap altra dada. En sobre tancat, a banda, s’inclourà el nom i cognoms de l’autor, o autors si actuen en equip, DNI, domicili , telèfon i correu electrònic, així com el lema. En l’exterior d’este sobre, únicament apareixerà l’indicat lema, sense cap altre text o contrasenya.

 

8a.- El jurat estarà compost per: l’alcalde i el president de la Comissió de Festes, o persones en els quals deleguen, professionals designats per l’Ajuntament entre artistes de reconegut prestigi, dissenyadors gràfics, crítics i investigadors en el camp de les belles arts, i el guanyador del cartell anunciador de l’edició anterior. Actuarà com a secretari el de la Comisió de Festes o persona que el substituïsca.

El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reunix els mèrits suficients.

 

9a.- Amb els originals admesos, se celebrarà una exposició en l’espai expositiu del Teatre Principal amb la data que oportunament es donarà a conèixer.

 

10a.- S’atorgaran els premis següents:

 

                   Primer  Premi:  1.300 Euros.

Segon Premi especial artista local:  700 Euros.

 

El 1r. premi es concedirà entre tots els treballs presentats siga quina siga la localitat de l’artista. El 2n. premi es fallarà entre els artistes locals presentats al concurs. En el cas de resultar guanyador del 1r. premi un artista local, este no podrà optar al 2n premi (cas d’haver-hi presentat més d’un treball). El 2n premi es concedirà després de conèixer el nom del guanyador del 1r. premi, així com la seua procedència geogràfica. D’entre els artistes locals i sense conèixer els seus noms (prèvia selecció pel secretari del concurs), es fallarà el 2n. premi especial.

En el supòsit de no presentar-se cap artista local al concurs, el 2n. premi especial per a artistes locals, passarà a ser considerat Accèssit, atorgant-se al cartell que el Jurat considere oportú, independentment de la seua procedència geogràfica.

L’artista premiat amb el 1r. premi haurà de participar com a jurat en la convocatòria de l’any 2023, no podent presentar en l’edició d’eixe any cap treball.

Els premis queden sotmesos a les retencions econòmiques establides en la legislació vigent.

 

11a.- El fet de ser premiat el cartell imposa que l’autor ha cedit en exclusiva a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola el dret d’explotació, i per això l’Ajuntament posarà el símbol © i a continuació Ajuntament de Banyeres de Mariola i l’any de divulgació o producció.

 

Els cartells no premiats seran retirats en el termini de 30 dies, a comptar de l’endemà al tancament de l’exposició, transcorreguts els quals s’entendrà que l’autor cedix a l’Ajuntament el dret expressat al paràgraf anterior, podent este donar-li el destí convenient.

 

12a- L’Ajuntament no serà responsable per cap causa, de la pèrdua, deteriorament, etc. de les obres presentades al concurs durant el seu termini de duració, no subscrivint-se  pòlissa  d’assegurança que cobrisca tals riscos.

 

13a– Els treballs han de ser originals i inèdits i no haver sigut presentats en altres concursos. Serà responsabilitat dels participants qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria  del cartell i el seu possible plagi.

 

14a– La presentació de treballs en este concurs implica el total coneixement i acceptació d’estes bases, motiu pel qual no podran impugnar-se una vegada formalitzada la presentació.

Els concursants, pel fet de participar en este concurs, renuncien expressament a l’exercici de qualsevol tipus de reclamacions contra les resolucions del Jurat.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.

 

Banyeres de Mariola, octubre 2021

La presidenta de la Comissió de Festes

de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

ESCUTS