ADMINISTRATIU/VA SERVEIS SOCIALS (C1)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria BOPA 30/12/2020
Termini de presentació de sol·licituds Fins el 15/01/2021 (inclòs)

Model sol·licitud

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llistat provisional persones admeses i excloses
Designació del tribunal qualificador -Resolució designació tribunal qualificador
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llistat definitiu persones admeses i excloses

 

 

Data de realització de la prova

 

 Dimecres 24 de febrer a les 17,00 hores

IES Professor Manuel Broseta

Av. del Tren, 22

 

 

Qualificacions fase de oposició

 

Plantilla test

Resultats 1er examen

Resultats revisió 1er examen

Resultats segon examen

 

Termini per a la presentació dels mèrits Fins el dia 24 de març de 2021
 

Qualificacions fase de concurs

Qualificacions fase concurs i puntuació total
 

 

Resolució ampliació borsa