PERSONAL D’OFICIS-PEÓ (E) 

   

Accés

Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria

BOPA 08.03.2017 
Temari

Bases generals

Declaració jurada

Annex 1

Bases generals

Declaració jurada

Termini de presentació de sol·licituds

 Fins al 28 de març de 2017 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses   Llista provisional
Designació del tribunal qualificador Decret designació del tribunal qualificador
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva 

Publicada: 04/05/17

Data de realització de la prova

18/05/2017

Hora: 10:00 h

Lloc: Casa de Cultura

Cl. Sant Jordi, 34 Banyeres de Mariola

Qualificacions fase de oposició Qualificacions primer ejercici i data de realització de la segona prova 

Publicada: 18/05/17

Qualificacions segon ejercici i puntuació total fase oposició

Publicada: 26/05/17

Termini per a la presentació dels mèrits FINS DIVENDRES 2 DE JUNY A LES 14.00 HORES
Qualificacions fase de concurs Acta de baremació concurs

Publicada: 13/06/17

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda

Llista definitiva total i llistes per ordre de puntuació

Publicada: 13/06/17