PROFESSOR/A FPA (A2)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs

Convocatòria
BOPA 05/11/2018
Termini de presentació de sol·licituds Fins al 26 de novembre de 2018 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció
Designació del tribunal qualificador

 

Designació tribunal qualificador

Publicat 27/11/2018

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Edicte llista provisional

Publicat 10/12/18

 

 

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses  

Edicte llista definitiva

Publicat 21/12/18

 

Qualificacions fase de concurs

Acta baremació

Publicat 28/12/18

 

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda

 

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda

Publicat 03/01/2019