Professor de Trompa (A2-CD18)

   

Nombre de places

1 plaça

Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria

BOPA 17.11.16
Temari

Annex 1

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 7 de desembre (inclòs)

Model sol·licitud

Imprés de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional de persones admeses i excloses 
Designació del tribunal qualificador Tribunal qualificador
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses 

Data de realització de la prova

 10/01/2017

Hora: 9.00 h

Lloc: Conservatori Municipal

Plaça La Malena, 17

Qualificacions fase de oposició  Llista qualificacions primera fase

Llista qualificacions segona fase i puntuació total fase oposició

Termini per a la presentació dels mèrits  Fins al 20 de gener (inclòs)
Qualificacions fase de concurs

-Acta baremació i puntuació total-

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda

-Llista qualificacions totals-  

Resolució reclamació presentada

Resolució reclamació presentada