CONTRACTES FORMALITZATS

Unitat responsable de la informació: Secretaria

CONTRACTES MENORS
(a partir del 09/03/2018, Llei 9-2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic)
Unitat responsable da la informació: Intervenció
Última actualització: 7/04/2020)

-Del 09/03/2018 al 31/03/2018

 

CONTRACTES MENORS  Fins 08/03/2018, Última actualització: 08/03/2018
Unitat responsable de la informació: Intervenció