IMPORTANT: NOTIFICACIONS NOVES VALORACIONS EN SÒLS URBANITZABLES

NOTIFICACIONS NOVES VALORACIONS EN SÒLS URBANITZABLES SENSE PLÀ PARCIAL APROVAT (ORDENACIÓ DETALLADA O PORMENORITZADA).

                Després del procediment de valoració realitzat al municipi de Banyeres de Mariola, la Gerència del Cadastre està notificant els nous valors cadastrals per als sòls urbanitzables sense ordenació detallada, d’acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Setena del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

                Els nous valors cadastrals com immobles rústics s’han determinat considerant la seua localització, de conformitat amb el que estableix l’apartat segon de la disposició transitòria segona del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, en tant no compten amb determinacions d’ordenació detallada o pormenoritzada.

                Cal dir que per part d’aquest Ajuntament es va remetre tota la documentació requerida per a que es puguera aplicar aquesta reducció en els valors cadastrals el més ràpidament possible, sent un dels primers municipis en la província d’Alacant on s’ha completat la nova valoració. Açò  suposa un  important estalvi per als propietaris en el pagament de l’impost de Béns Immobles de les parceles afectades.

                En el cas d’estar afectat rebrà una carta del Cadastre que indicarà la manera de obtindre la notificació a la Seu Electrònica del Cadastre mitjançant el seu certificat  o DNI electrònic, o bé amb una clau d’accés que li facilitaran.

Informació. Línia directa del cadastre 902 37 36 35 – 91387 45 50 i a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament.