LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS. TMG 2016.

El dia 14 de juliol es va publicar en el tauler d’edictes de l’ajuntament la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la provisió per funcionari interí d’una plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs-oposició.
Les persones excloses disposen d’un termini de 5 dies hàbils per a esmenar les sol·licituds.
Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.