PROCÉS SELECTIU ESTABILITZACIÓ PROFESSOR/A TROMPA

PROCÉS SELECTIU ESTABILITZACIÓ PROFESSOR/A TROMPA

Resolució contractació i constitució borsa

Resolució rectificació errada material contractació