PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA