Regularització Cadastral

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL DELS BÉNS IMMOBLES URBANS I DELS BÉNS IMMOBLES RÚSTICS AMB CONSTRUCCIÓ DEL MUNICIPI DE BANYERES DE MARIOLA.

Publicació Butlletí Oficial de l’Estat

Identificació del personal que realitzarà la regularització

D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de Març, i de conformitat amb la resolució de la Direcció General del Cadastre publicada al Butlletí Oficial de l’Estat del dia 22 de febrer de 2016, número 45, s’informa que ha començat el període en què és aplicable el procediment de regularització cadastral al municipi de Banyeres de Mariola.

Aquest procediment s’iniciarà d’ofici en els supostos d’incompliment de l’obligació de declarar de manera completa i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o modificació, per tal de garantir l’adequada concordança de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat immobiliària.

L’incorporació en el Cadastre dels béns immobles o la modificació de la seva descripció resultant de la regularització, produirà efectes des de l’endemà del dia en què es van produir els fets, actes o negocis que originen l’incorporació o modificació cadastral, amb independència del moment en què es notifiquen, sense perjudici del que disposa el paràgraf tercer de la disposició addicional quarta del citat text refós per a aquells béns immobles que tinguen naturalesa rústica i compten amb construccions indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

Durant el període a què es refereix l’esmentada Resolució, les declaracions que es presenten fora del termini previst per la corresponent normativa no seran objecte de tramitació d’acord amb el procediment d’incorporació mitjançant declaracions que regula l’article 13 de l’esmentat text refós. No obstant això, l’ informació que en elles es continga i els documents que les acompanyen s’entendran aportats en compliment del deure de col·laboració que preveu l’article 36 de l’esmentada norma legal, en virtut del qual “tota persona natural o jurídica, pública o privada, està subjecta al deure de col·laboració que estableix l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en relació amb les dades, informes o antecedents que tinguin transcendència per a la formació i manteniment del Cadastre Immobiliari i seran tinguts en compte a l’efecte del procediment de regularització.

La regularització de la descripció cadastral dels immobles en virtut d’aquest procediment exclourà l’aplicació de les sancions que haguessin pogut exigir-se per l’incompliment de l’obligació de declarar de manera completa i correcta les circumstàncies determinants de l’alta o modificació dels mateixos.

No obstant això, aquest procediment comporta l’aplicació de la taxa de regularització cadastral, amb el caràcter de tribut estatal, la quantia és de 60 euros per immoble objecte del procediment de regularització. Les propostes de resolució que notifique la Gerència del Cadastre tindran una data d’efectes, a partir de la qual l’administració tributària procedirà a la regularització via liquidació dels últims quatre anys no prescrits.

La notificació als interessats de l’acord resultant del procediment, s’ha de practicar de conformitat amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Telèfon de la Línia Directa del Cadastre: 902373635