• CONTRACTE MENOR SERVEI DE BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE LA RELÍQUIA 2022. (publicat el 1/08/2022)

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2022, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria per a la l’adjudicació, del contracte menor de BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE LA RELIQUIA  2022. Vore el Certificat de la Junta Govern Local de 28/07/2022 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua adjudicació, es procedeix a la convocatòria pública d’aquesta licitació, publicant l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, perquè durant el termini assenyalat en el plec de clàusules administratives , els interessats puguen presentar les proposicions que estimen pertinents, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Junta de Govern Ajuntament de Banyeres de Mariola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:     Secretaria de l’Ajuntament.

Plaça de ‘Ajuntament, 1
Banyeres de Mariola (Alacant)
Telèfon: 966567315

2. Perfil del Contractant: https://www.portademariola.com/serveis/

3. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: El contracte actual té per objecte el contracte menor de serveis de BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE LA RELÍQUIA 2022.
b) Duració del contracte: 2 i 3 de setembre de 2022

4. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Administrativa
b) Procediment: Contracte Menor, oferta econòmicament més avantatjosa, que es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars aprovat mitjançant Acord de Junta de Govern de data 28 de juliol de 2022.
c) Criteris d’adjudicació: únic criteri, el preu més alt.

5. Pressupost base de licitació.
El preu base de licitació del contracte s’estableix en un cànon inicial de 1.760,00 euros, admetent-se aquelles ofertes realitzades a l’alça sobre aquest preu.

6. Plec de clàusules administratives i documentació a presentar: sol·litud i annex I.

a) Plec de clàusules administratives

b) Model sol·licitud per a presentar pressupost

c) Annex I. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició i incompatibilitats per a contractar en l’administració

Per a presentar el pressupost electrònicament poder fer-ho en el següent link (cal tindre certificat electrònic): Instància Ajuntament Banyeres de Mariola

7. Termini de presentació de pressuponstos: 7 dies hàbils contats des de el següent a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

 

  • CONTRACTE MENOR SERVEI DE BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2022. (publicat el 24/03/2022)

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2022, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria per a la l’adjudicació, del contracte menor de serveis de BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2022. Vore el Certificat de la Junta Govern Local de 23/03/2022 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua adjudicació, es procedeix a la convocatòria pública d’aquesta licitació, publicant l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, perquè durant el termini assenyalat en el plec de clàusules administratives , els interessats puguen presentar les proposicions que estimen pertinents, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Junta de Govern Ajuntament de Banyeres de Mariola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:

Secretaria de l’Ajuntament.
Plaça de ‘Ajuntament, 1
Banyeres de Mariola (Alacant)
Telèfon: 966567315

2. Perfil del Contractant: https://www.portademariola.com/serveis/

3. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: El contracte actual té per objecte el contracte menor de serveis de BARRES DE BAR PER A LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2022.
b) Duració del contracte: 21, 22, 23 i 24 d’abril de 2022

4. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Administrativa
b) Procediment: Contracte Menor, oferta econòmicament més avantatjosa, que es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars aprovat mitjançant Acord de Junta de Govern de data 23 de març de 2022.
c) Criteris d’adjudicació: únic criteri, el preu més alt.

5. Pressupost base de licitació.
El preu base de licitació del contracte s’estableix en un cànon inicial de 1.000,00 euros, admetent-se en la present licitació aquelles ofertes realitzades a l’alça sobre aquest preu.

6. Plec de clàusules administratives i documentació a presentar: sol·litud i annex I.

a) Plec de clàusules administratives

b) Model sol·licitud per a presentar pressupost

c) Annex I. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició i incompatibilitats per a contractar en l’administració

Per a presentar el pressupost electrònicament poder fer-ho en el següent link (cal tindre certificat electrònic): Instància Ajuntament Banyeres de Mariola

7. Termini de presentació de pressuponstos: 5 dies hàbils contats des de el següent a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola

 

– CONTRACTE MENOR SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2019

De conformitat amb l’Acord de La Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació, del contracte menor de l’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR per a diverses festivitats, ANY 2019.

Encara que, en aquest tipus de contractes, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, a fi de promoure la concurrència entre els possibles interessats a assumir aquesta gestió, i a fi de  de garantir els principis de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, la seua adjudicació es realitzarà com a contracte menor, però es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars redactat i aprovat per a tal efecte, adjudicant-se el contracte al licitador que presente l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament, únic criteri d’adjudicació, el preu més alt.

Per això amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua adjudicació, es procedeix a la convocatòria pública d’aquesta licitació, publicant l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, perquè durant el termini assenyalat en el plec de condicions, puguen presentar les proposicions que estimen pertinents, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Junta de Govern Ajuntament de Banyeres de Mariola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
Secretaria de l’Ajuntament.
Plaça de ‘Ajuntament, 1
Banyeres de Mariola (Alacant)
Telèfon: 966567315

5. Perfil del Contractant: https://www.portademariola.com/serveis/

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: El contracte actual té per objecte el contracte menor de l’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BAR per a diverses festivitats, ANY 2019.
b) Duració del contracte: 1 any

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Administrativa
b) Procediment: Contracte Menor, oferta econòmicament més avantatjosa, que es regirà pel Plec de Clàusules administratives Particulars aprovat mitjançant Acord de Junta de Govern de data 2 d’abril de 2019.
c) Criteris d’adjudicació: únic criteri, el preu més alt.

4. Pressupost base de licitació.
El preu base de licitació del contracte s’estableix per import de 1.000,00 euros (IVA no inclòs), admetent-se en la present licitació aquelles ofertes realitzades a l’alça sobre aquest preu.

**DESIGNACIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L’AJUNTAMENT D’ACORD A LA NOVA LLEI 9/2017, 8 NOVEMBRE LCSP**

SERVEI DE BAR-RESTAURANT PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules administratives

3.- Acta Mesa Contratacció de 22 de març de 2018

 

– SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2018

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules tècniquesPlec de clàusules administratives

3.- Acta Mesa Contractació 1 de març de 2018

 

 

– SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules administratives

3.- Plec de prescripcions tècniques

4.- Acta Mesa de contractació de 22 de juny de 2017

5.- Acta Mesa de contractació de 3 de juliol de 2017

6.- Anunci formalització contracte

7.- Anunci formalització contracte (BOP Alacant)

 

 

– SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC DE LA RÀDIO MUNICIPAL

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

3.- Certificat Junta de Govern Local declarant deserta la licitació del servei

 

 

– SERVEI DE CONTROL, GESTIÓ I MANTENIMENT DE L’ECOPARC MUNICIPAL

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 6 d’abril de 2017 a les 13,30h.

4.- Informe tècnic de valoració d’ofertes

Mesa de contractació: dilluns 10 d’abril de 2017 a les 13,30h.

5.- Anunci de formalització

 

 

– SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2017

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clausules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 23 de març de 2017

Mesa de contractació: dijous 30 de març de 2017

3.- Anunci de formalizació

 

 

– SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS

Procedimiento de adjudicación: abierto, sujeto a regulación armonizada

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación DOUE

2.- Anuncio de licitación BOP

3.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

4.- Acta Mesa de Contractació de 27 d’abril de 2017

5.- Acta Mesa de Contractació de 4 de maig de 2017

6.- Acta Mesa de Contractació de 17 de maig de 2017

7.- Acta Mesa de Contractació de 19 de maig de 2017

8.- Certificat Junta de Govern Local de 5 de juny de 2017 d’adjudicació del contracte

9.- Anunci formalització del contracte  Anunci formalització contracte BOP Alcant

 

 

– SERVEI DE BAR PER LA LLAR DEL JUBILAT/PENSIONISTE DE BANYERES DE MARIOLA 2017

Procedimient d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clausules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 9 de març de 2017

Mesa de contractació: divendres 10 de març de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVEI D’ELABORACIÓ DELS LLIBRES DE FESTES ANYS 2017 a 2019

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives   i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 12 de gener de 2017

Mesa de contractació: dimecres 25 de gener de 2017

Mesa de contractació: dilluns 30 de gener de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVEI DE BAR PER A LA LLAR DEL JUBILAT/PENSIONISTE DE BANYERES DE MARIOLA

Procedimient d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 10 de novembre de 2016

3.- Declarat desert per acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2016

 

 

– SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI DE BANYERES DE MARIOLA

Procediment d’adjudicació: negociat sense publicitat

Mesa de contractació: dijous 16 de juny de 2016

Mesa de contractació: dijous 23 de juny de 2016 (obertura sobre 2)

Anunci de formalització del contracte