**DESIGNACIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L’AJUNTAMENT D’ACORD A LA NOVA LLEI 9/2017, 8 NOVEMBRE LCSP**

SERVEI DE BAR-RESTAURANT PER AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules administratives

3.- Acta Mesa Contratacció de 22 de març de 2018

 

– SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2018

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules tècniquesPlec de clàusules administratives

3.- Acta Mesa Contractació 1 de març de 2018

 

 

– SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci licitació

2.- Plec de clàusules administratives

3.- Plec de prescripcions tècniques

4.- Acta Mesa de contractació de 22 de juny de 2017

5.- Acta Mesa de contractació de 3 de juliol de 2017

6.- Anunci formalització contracte

7.- Anunci formalització contracte (BOP Alacant)

 

 

– SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC DE LA RÀDIO MUNICIPAL

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

3.- Certificat Junta de Govern Local declarant deserta la licitació del servei

 

 

– SERVEI DE CONTROL, GESTIÓ I MANTENIMENT DE L’ECOPARC MUNICIPAL

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 6 d’abril de 2017 a les 13,30h.

4.- Informe tècnic de valoració d’ofertes

Mesa de contractació: dilluns 10 d’abril de 2017 a les 13,30h.

5.- Anunci de formalització

 

 

– SERVEI DE BARRA DE BAR PER A DIVERSES FESTIVITATS DE 2017

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clausules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 23 de març de 2017

Mesa de contractació: dijous 30 de març de 2017

3.- Anunci de formalizació

 

 

– SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS

Procedimiento de adjudicación: abierto, sujeto a regulación armonizada

Forma: concurso

1.- Anuncio de licitación DOUE

2.- Anuncio de licitación BOP

3.- Pliego de clausulas administrativas y Pliego de prescripciones técnicas

4.- Acta Mesa de Contractació de 27 d’abril de 2017

5.- Acta Mesa de Contractació de 4 de maig de 2017

6.- Acta Mesa de Contractació de 17 de maig de 2017

7.- Acta Mesa de Contractació de 19 de maig de 2017

8.- Certificat Junta de Govern Local de 5 de juny de 2017 d’adjudicació del contracte

9.- Anunci formalització del contracte  Anunci formalització contracte BOP Alcant

 

 

– SERVEI DE BAR PER LA LLAR DEL JUBILAT/PENSIONISTE DE BANYERES DE MARIOLA 2017

Procedimient d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clausules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 9 de març de 2017

Mesa de contractació: divendres 10 de març de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVEI D’ELABORACIÓ DELS LLIBRES DE FESTES ANYS 2017 a 2019

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives   i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 12 de gener de 2017

Mesa de contractació: dimecres 25 de gener de 2017

Mesa de contractació: dilluns 30 de gener de 2017

3.- Anuncio de formalización

 

 

– SERVEI DE BAR PER A LA LLAR DEL JUBILAT/PENSIONISTE DE BANYERES DE MARIOLA

Procedimient d’adjudicació: obert

Forma: concurs

1.- Anunci de licitació

2.- Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques

Mesa de contractació: dijous 10 de novembre de 2016

3.- Declarat desert per acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2016

 

 

– SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES I ARBRAT VIARI DE BANYERES DE MARIOLA

Procediment d’adjudicació: negociat sense publicitat

Mesa de contractació: dijous 16 de juny de 2016

Mesa de contractació: dijous 23 de juny de 2016 (obertura sobre 2)

Anunci de formalització del contracte