Ajudes del Programa de Foment de la Rehabilitació Edificatòria

Ajudes del Programa de Foment de la Rehabilitació Edificatòria.

Enllaç

Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes

1. Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, o els propietaris únics d’edificis d’habitatges podran ser parts beneficiàries, i per tant, sol·licitants de les ajudes. També tindran la consideració de parts beneficiàries les administracions públiques i la resta d’entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles que tinguen íntegrament com a destinació el lloguer dels habitatges, i rehabiliten els citats immobles.

Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia deu de juliol de 2017, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòri