ADMINISTRATIU/VA OFICINA TURISME (C1)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria
BOPA 02.06.2017
Temari  

Annex 1

Termini de presentació de sol·licituds Fins al 22 de juny de 2017 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció Declaració jurada
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional persones admeses i excloses

Publicada 11/07/17

Designació del tribunal qualificador Designació del tribunal qualificador

Publicat 11/07/17

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva persones admeses i excloses

Publicada 16/08/17

 

Data de realització de la prova

Decret convocatòria

Publicat 06/10/17

15/11/2017

Hora: 09:00 h

Lloc: Casa de Cultura

Cl. Sant Jordi, 34 Banyeres de Mariola

 

Qualificacions fase de oposició

Qualificacions primer exercici fase oposició

Publicat 15/11/17

Qualificacions segon exercici fase oposició

Publicat 22/11/17

Termini per a la presentació dels mèrits  

–Fins el dia 28/11/17

 

Qualificacions fase de concurs i puntuació total

Qualificacions fase concurs i puntuació total

Publicades 30/11/17