ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS (C1)

Accés

Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria


BOPA 26.04.2017

Temari  

Annex 1

 

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 16 de maig de 2017 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció

 —

Declaració jurada

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional persones admeses i excloses

Publicada 07/06/17

Designació del tribunal qualificador Resolució designació tribunal qualificador

Publicada 07/06/17

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista definitiva persones admeses i excloses i data exàmen

Publicada 23/06/17

 

Data de realització de la prova

 

06/07/2017

Hora: 09:00 h

Lloc: Col·legi Alfonso Iniesta

Cl. Font Bona s/n

 

Calendari per a les lectures del exercici
 

Qualificacions fase de oposició

 

 

Notes primer exercici

——

Qualificacions segon exercici

Publicades 13/07/17

Termini per a la presentació dels mèrits  

Fins el 19/07/17

 

Qualificacions fase de concurs i llista definitiva de persones aptes per ordre de puntuació obtinguda

Acta de baremació i puntuació total

Publicat 20/07/17