EDUCADOR/A SOCIAL SERVEIS SOCIALS (A2)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

* Per a l’homologació dels títols de la base quarta de la convocatòria, s’estarà al que disposa la disposició addicional única de la Llei 15/2003 de 24 de novembre de Creació del Col·legi Oficial d’Educadors Socials de la CV (DOGV núm. 4.639 de 27 de novembre de 2003). L’habilitació serà acreditada mitjançant certificat actualitzat del COEES

Convocatòria BOP 02/06/2017
Temari  

Annex 1

Termini de presentació de sol·licituds Fins al 22 de juny de 2017 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció Declaració jurada
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional persones admeses i excloses

Publicada 11/07/17

Designació del tribunal qualificador Designación tribunal qualificador

Publicada 11/07/17

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva persones admeses i excloses

Publicada 04/08/17

Lllista definitiva rectificada persones admeses i excloses

Publicada 16/08/17

 

Data de realització de la prova

14/09/17

Hora: 9:00h

Lloc: Casa de Cultura

Cl. Sant Jordi, 34

 

Calendari per a les lectures del exercici  14/09/17  11,30 hores
 

Qualificacions fase de oposición

Qualificacions primer exercici

Publicades 15/09/17

Qualificacions segon exercici

Publicades 21/09/17

Termini per a la presentació dels mèrits  

 

 

Qualificacions fase de concurs

 

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda