EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PROJECTES D’OBRA «VIAL I MURS DELIMITACIÓ CEMENTERI» I «REFORMA I ADEQUACIÓ PLAÇA MAJOR»

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 20/07/2021 publica l’exposició pública dels projectes:

«Vial i murs delimitació cementeri»
«Reforma i adequació Plaça Major»

Els dos documents tècnics es sotmeten a informació pública durant 20 dies hàbils.

Més informació en el Tauler d’Anuncis, clicant en el següent link:

Accés al Tauler d’Anuncis