Alienació parcel·la M, del Sector 12-A “Les Creus”

1.- Anunci de la licitació

2.- Plecs de clàusules administratives

       Annex I Model de proposició econòmica

       Annex II A Model Declaració responsable capacitat obrar Persones Fisiques

       Annex II B Model Declaració responsable capacitat obrar Persones Jurídiques

       Annex III  Model Declaració responsable art. 71 LCSP (emplenar només si es adjudicatari de la licitació)

Plànol Situació Parcel·la M

3.- Certificat Junta de Govern Local adjudicació provisional Parcel·la M

 

– Alienació parcel·les A, I i J del Sector 12-A “Les Creus”

Procediment d’adjudicació: obert

Forma: subhasta

1.- Anunci de la licitació

2.- Plecs de clàusules administratives

3.- Acta Mesa Contractació 06/10/2016

4.- Anunci de formalització

– Alienació parcel·les A i K-2 del Sector 12-A “Les Creus”

Procedimient d’adjudicació: obert

Forma: subhasta

1.- Informació pública expedient

2.- Anunci de la licitació

3.- Plecs de clàusules administratives

4.-Mesa de contractació 27 d’abril de 2017

5.- Anunci de formalització