Tècnic de Gestió (A2-CD25)

   

Nombre de places

1 plaça

Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria

BOPA 08.06.2016

Temari

Annex 1

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 28 de juny de 2016 (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció 

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses (24) i excloses (6)

Designació del tribunal qualificador

Tribunal qualificador

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses (29) i excloses (1)

 

Data de realització de la prova

07/10/2016

Hora: 12:00 h

Lloc: I.E.S. Professor Manuel Broseta

Av. del Tren, 22, Banyeres de Mariola

Calendari per a les lectures del exercici

Calendari de lectura

Supòsit pràctic

Qualificacions fase de oposició

Nota: l’acord del tribunal amb les qualificacions oficials definitives es publicarà un cop finalitzen totes les sessions de lectura

20/10/16

Termini per a la presentació dels mèrits

Fins al 10 de novembre de 2016 (inclòs)

Qualificacions fase de concurs

25/11/16

Llista definitiva d’aptes per ordre de puntuació obtinguda

25/11/16

Unidad responsable de la información: Secretaría
Última actualización: 25/11/2016